Gode råd inden byggeprocessen

Inden du går i gang med at bygge om eller til, bør du gøre dig nogle overvejelser. Her finder du gode råd til, hvordan du kommer bedst fra start.

Her finder du gode råd til, hvordan du kommer bedst fra start. Skal du i gang med f.eks. at bygge nyt køkken, en udestue eller noget helt tredje, så er der en række spørgsmål, du bør overveje, inden du går i gang, f.eks. disse:

 • Er der brug for en rådgiver?
 • Hvad står der i Bygningsreglementet om energikrav?
 • Hvor finder man en pålidelig håndværker?
 • Hvad er forskellen på et overslag og et tilbud?
 • Hvordan sikrer man sig det resultat, som man ønsker sig?

Få svar på det og meget mere i folde ud menuen her nedenfor.

Er din håndværker service- og branchemedlem af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti, har de mulighed for at hente Byggeriets Servicekoncept, AB-forbruger og aftalesedler under publikationer og blanketter på DI Byggeris hjemmeside.

Fem gode råd inden du går i gang

1. Overvej nøje hvad du vil have udført

Du skal som det første tage højde for, at du måske skal søge byggetilladelse til det, du skal have bygget. Undersøg også, om der er bestemmelser, der kan have indflydelse på dine planer. Det kan f.eks. være bestemmelser i lokalplanen eller i kommuneplanen.

2. Sørg for at opgaven er godt beskrevet og i overensstemmelse med dine ønsker

For at spare tid og få en effektiv proces er det vigtigt, at du konkretiserer dine planer. Det er derfor en god idé at skrive aftalerne ned – især hvis der er tale om større byggeopgaver. Så er der ingen tvivl om, hvad du og din håndværker har aftalt.

3. Vær sikker på, hvad arbejdet kommer til at koste inkl. moms 

Et overslag er ikke bindende for virksomheden, det er kun et skøn. Kun prisen ved afgivelsen af et tilbud er bindende. Sørg for at aftalen er skriftlig. Prisen dækker kun det arbejde, der er beskrevet i aftalen. Priser til forbrugere skal altid oplyses inkl. moms.

4. Husk at aftale hvornår arbejdet skal påbegyndes og afsluttes

Det er vigtigt, at du og din håndværker aftaler, hvornår arbejdet starter og slutter.

5. Tjek at virksomheden er dækket af Byg Garanti

Vil du undgå tab ved eventuelle fejl og mangler ved byggeriet? Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres private bolig. Ordningen dækker pr. den 1. juli 2017 dine tab med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

Det beløb, du maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering. Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket.


Find en håndværker med Byg Garanti her.

Byggeriets Servicekoncept

DI Byggeri har i samarbejde med Forbrugerrådet udviklet Byggeriets Servicekoncept, som er en hjælp til at sikre præcise aftaler mellem kunden og virksomheden om det forestående arbejdes udførelse, pris og varighed. Byggeriets Servicekonceptet er en rettesnor for og en huskeliste om, hvordan en byggeopgave kan gennemføres fra den første kontakt til arbejdet afleveres.

Er din håndværker service- og branchemedlem af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti, har han mulighed for at hente Byggeriets Servicekoncept på DI Byggeris hjemmeside, hvor han også kan finde aftalesedler og AB-forbruger.

I Byggeriets Servicekoncept finder du bl.a. en huskeliste over de spørgsmål, som er værd at aftale med håndværkeren: 

Takt og tone i dit hjem

 • Kan håndværkerne benytte husets toilet?
 • Kan der holdes pauser og spises frokost i huset?
 • Skal der tages særlige hensyn til udendørs - fx til naboen eller haven?
 • Skal der tages særlige hensyn indendørs – må der fx ikke ryges? Skal der dækkes af for støv? Skal der tages hensyn til eventuelle husdyr? 

Kommunikation

 • Hvordan kan håndværkeren få fat på dig?
 • Hvem er kontaktperson hos dig?
 • Hvem er kontaktperson i virksomheden? 

Praktiske spørgsmål

 • Er det nødvendigt at orientere det selskab, hvori ejendommen er forsikret, om ombygningen?
 • Er det nødvendigt med byggetilladelse?
 • Er der adgang til byggestrøm og vand?
 • Hvem foretager oprydning indendørs / udendørs / betaling herfor?
 • Skal der graves på grunden, og hvor ligger kabler, ledninger og rør? 

Du kan se og downloade Byggeriets Servicekoncept her.

Bør du overveje rådgivning?

Skal du have lavet en større ombygning, f.eks. et helt nyt badeværelse eller en tilbygning, er det en god idé at alliere sig med en rådgiver, f.eks. en arkitekt eller en ingeniør. Det gælder især, hvis du planlægger forandringer ved husets bærende konstruktioner f.eks. at få flyttet en væg, at få sat ekstra vinduer ind eller at omdanne tørreloftet til boligareal. Ved nogle kloak- og elarbejder kan det også være en god idé at få rådgivning.

Det er en fordel for både dig og håndværkerne, at du kan vise målfaste tegninger af opgaven og fremlægge konkrete ønsker til materialer. På den måde kan der fra starten laves et tilbud, der tager højde for alle detaljer i dit byggeri.

Rådgiveren kan også hjælpe med at beregne, hvordan renoveringen eller tilbygningen kan leve op til de nye energikrav.

Er der virksomheder, der kan klare det hele?

Nogle virksomheder tilbyder totalløsninger. Det gælder f.eks. mange køkkenfirmaer og nogle virksomheder, der har specialiseret sig i at ombygge loftsrum til beboelse. Andre virksomheder har specialiseret sig i at lave badeværelser, og kan koordinere alle de mange forskellige fag, som skal involveres i ombygning af et badeværelse. I så fald kan du nøjes med at henvende dig ét sted, og så står firmaet både for rådgivning, opmåling, tegninger, materialer og udførelse.

Skal du søge byggetilladelse?

I nogle situationer skal man søge byggetilladelse - også ved renoveringsarbejder. Hvis du f.eks. inddrager et uudnyttet tagrum til beboelse eller på anden vis udvider boligarealet eller bygger til, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Også ved visse typer af vådrums-arbejder er det nødvendigt at søge om tilladelse. Med mindre der er aftalt noget andet, er det dit ansvar som bygherre at indhente byggetilladelsen. I andre tilfælde er det tilstrækkeligt at anmelde byggeriet til kommunen. Det gælder bl.a., hvis du bygger en garage, et drivhus eller udhus, der er mindre end 50 m2.

Læs mere på hjemmesiden www.boligejer.dk eller kontakt den tekniske forvaltning i din kommune, hvor du også kan få de relevante blanketter.

Skal du undersøge lokalplaner og byggeservitutter?

Vær opmærksom på, om der er bestemmelser, som har indflydelse på dit byggeprojekt. Alt byggeri er underlagt bestemmelserne i lokalplaner og kommuneplanen. Du kan få mere information hos kommunens tekniske forvaltning.

I visse tilfælde kan der være knyttet en servitut til din grund eller din ejendom. En servitut kan f.eks. dreje sig om bygningens højde eller afstanden til vejen. Du kan få svar på, om der er servitutter på din ejendom, på tinglysningskontoret.

Er der byggeopgaver, som kræver autorisation?

Af hensyn til din egen og dine omgivelsers sikkerhed skal el-, vvs-, og kloakarbejder som regel udføres af en autoriseret virksomhed. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde ud af, hvilke typer arbejde, der skal udføres af en autoriseret virksomhed.

Det skal du huske ift. kabler, ledninger og rør

Hvis der skal graves i jorden i forbindelse med dit byggeprojekt, skal du som grundejer være opmærksom på de kabler, ledninger og rør, der ligger i jorden på din grund. Du skal – så nøjagtigt som muligt - oplyse virksomheden, der skal grave, om, hvor forsyningsledningerne ligger, så I undgår, at de bliver gravet over.
 
Hvis du har tegninger, der viser, hvor forsyningsledningerne ligger, skal du sørge for, at håndværkeren ser dem. Hvis du er i tvivl, kan du vise håndværkeren, hvor forsyningsledningerne til gas, vand, el og fjernvarme kommer ind i huset. Du skal også vise ham, hvor stikdåsen til telefon og internet er placeret i huset, og hvor 1-meter-brønden, rensebrønden og tagbrønden er placeret på.

Hvornår gælder bygningsreglementet?

Bygningsreglementet gælder ikke kun, når du får bygget nyt hus, men også når der bygges til, bygges om eller en eksisterende bebyggelse forandres. Hvis du f.eks. får lagt nyt tag på dit hus, skal du samtidig sikre dig, at der om nødvendigt bliver efterisoleret, så bygningsreglementets krav efterleves.

Se det gældende bygningsreglement på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvem sørger for, at bygningsreglementet overholdes?

Hverken ingeniører, håndværker, ejendomsmægler eller husejer kan fraskrive sig et ansvar, hvis kravene i bygningsreglementet ikke overholdes. Hvis du f.eks. lægger nyt tag på dit hus, skal du samtidigt sikre dig, at der om nødvendigt bliver efterisoleret, så bygningsreglementets krav efterleves. Hvis du får en byggevirksomhed til at skifte taget for dig, har håndværkeren pligt til at oplyse dig om kravene til den eventuelle efterisolering, der skal udføres, hvis det er rentabelt, og byggevirksomheden må i sidste ende afslå at udføre et givent arbejde, hvis husejeren ikke ønsker den nødvendige, ekstra isolering.

Hvis du får en rådgivende ingeniør eller arkitekt til at planlægge og beskrive arbejderne ved tagudskiftningen, har den rådgivende ansvaret for at lave et lovligt projektmateriale.

Sådan bidrager du selv til en god byggeproces

Når først byggeriet er i gang, er der flere ting, du selv kan gøre for at skabe gode rammer for en vellykket byggeproces.

Svar på praktiske spørgsmål

Første skridt til en god byggeproces er god kommunikation hele vejen igennem. Start med at mødes med håndværkeren i dit hjem og gennemgå opgaven sammen. Giv håndværkeren svar på de praktiske spørgsmål, f.eks.:

 • Er der adgang til byggestrøm og vand?
 • Hvornår møder håndværkeren, og hvordan kan han komme ind?
 • Hvordan kan håndværkeren få fat på dig i løbet af dagen?
 • Hvor ligger kabler, ledninger og rør, hvis der skal graves i grunden?
 • Hvem dækker af for støv?
 • Hvem sørger for at fjerne byggeaffald?

Byggemøder ved større projekter

Har du gang i et større eller et teknisk kompliceret byggeprojekt, der strækker sig over mere end en måned? Så er det en god ide at holde regelmæssige byggemøder.
På byggemøderne kan håndværkeren orientere om, hvordan byggeriet skrider frem i forhold til tidsplanen.

Alle ændringer skal på skrift

Nogle gange kan man ændre mening om materialerne eller opgaven undervejs – og f.eks. beslutte sig for at få lagt klinker i stedet for vinylgulv i køkkenet. Andre gange kommer man i tanke om en ekstra opgave til mureren, tømreren eller maleren, når de nu alligevel er i gang.

I så fald skal du være opmærksom på, at ændringer i den oprindelige aftale og ekstra opgaver kan få betydning for prisen og tidsfristen. Prisen og afleveringsfristen gælder kun de arbejder, der er nævnt i tilbuddet eller den skriftlige aftale. 

Kommer du – undervejs i byggeprocessen - med forslag til ændringer, skal der skrives en såkaldt aftaleseddel, som både du og håndværkeren skriver under på. Så har I begge dokumentation for, om arbejdet bliver dyrere eller billigere end først aftalt. Aftalesedlerne skal også bruges, hvis der bliver ændret på tidsplanen. 

Aftalesedler finder din håndværker i DI Byggeris publikationer og blanketter.

Svar på praktiske spørgsmål

Første skridt til en god byggeproces er god kommunikation hele vejen igennem. Start med at mødes med håndværkeren i dit hjem og gennemgå opgaven sammen. Giv håndværkeren svar på de praktiske spørgsmål, f.eks.:

 • Er der adgang til byggestrøm og vand?
 • Hvornår møder håndværkeren, og hvordan kan han komme ind?
 • Hvordan kan håndværkeren få fat på dig i løbet af dagen?
 • Hvor ligger kabler, ledninger og rør, hvis der skal graves i grunden?
 • Hvem dækker af for støv?
 • Hvem sørger for at fjerne byggeaffald?

Byggemøder ved større projekter

Er du i gang med et større eller et teknisk kompliceret byggeprojekt, der strækker sig over mere end en måned? Så er det en god ide at holde regelmæssige byggemøder. På byggemøderne kan håndværkeren orientere om, hvordan byggeriet skrider frem i forhold til tidsplanen.

Alle ændringer skal på skrift

Nogle gange kan man ændre mening om materialerne eller opgaven undervejs – og f.eks. beslutte sig for at få lagt klinker i stedet for vinylgulv i køkkenet. Andre gange kommer man i tanke om en ekstra opgave til mureren, tømreren eller maleren, når de nu alligevel er i gang.

I så fald skal du være opmærksom på, at ændringer i den oprindelige aftale og ekstra opgaver kan få betydning for prisen og tidsfristen. Prisen og afleveringsfristen gælder kun de arbejder, der er nævnt i tilbuddet eller den skriftlige aftale. 

Kommer du – undervejs i byggeprocessen - med forslag til ændringer, skal der skrives en såkaldt aftaleseddel, som både du og håndværkeren skriver under på. Så har I begge dokumentation for, om arbejdet bliver dyrere eller billigere end først aftalt. Aftalesedlerne skal også bruges, hvis der bliver ændret på tidsplanen. 

Aftalesedler finder din håndværker under publikationer og blanketter på DI Byggeris hjemmeside.

Lad håndværkeren købe ind for dig

Hvis du selv køber materialerne, er det dig, der har ansvaret for, at materialerne er der, når håndværkeren skal bruge dem i byggeriet. Du bærer også selv risikoen for eventuelle fejl og mangler ved materialerne. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at halvdårlige materialer kan give et dårligt resultat - også selv om arbejdet er professionelt udført.

Du kan derfor med fordel overlade det til byggevirksomheden at købe materialerne, da håndværkeren typisk har det bedste kendskab til de forskellige materialer på markedet samt deres pris og kvalitet.

Byggevirksomheden bærer samtidig den tidsmæssige risiko, og har som hovedregel også ansvaret for, at materialerne er mangelfrie. Du er derfor oftest bedst stillet ved at overlade alle indkøb af materialer og al udførelse af arbejdet til virksomheden.

Gode råd til den sidste del af byggeprocessen

Nu skal arbejdet meldes færdigt

Når arbejdet er færdigmeldt, bør du og håndværkeren gennemgå det færdige resultat. Her kan I tale om, hvordan byggeriet skal vedligeholdes og få lavet en oversigt over eventuelle fejl og mangler. I kan også aftale, hvornår manglerne udbedres.

Hurtig afregning

Hvis der ikke er aftalt andet, får du en slutafregning inden for en måned efter, at arbejdet er afleveret.

Betaling

Det er vigtigt at få aftalt, om betalingen skal ske aconto, i rater, eller når arbejdet er færdigt. Ved større opgaver kan det være en fordel at dele betalingen op i flere dele.

 • Aconto betaling: Du kan f.eks. få en regning hver måned for det arbejde, der er lavet.
 • Ratebetaling: Du betaler, når håndværkeren er nået til en nærmere bestemt fase i byggeprocessen, f.eks. når fundamentet til den nye tilbygning er støbt.
 • Regning: Får du lavet en mindre byggeopgave, er det almindeligt at betale, når arbejdet er færdigt. Hvis du betaler efter regning, betaler du for det antal timer, som håndværkeren har brugt på arbejdet. Du skal i den sammenhæng huske på, at man også skal betale for den tid, som håndværkeren eventuelt har brugt på værkstedet, på transport, på at købe materialer, at køre affald væk mv. 

Forudbetaling kan ikke anbefales, da du risikerer at miste dine penge, hvis virksomheden går konkurs, inden varen er leveret, eller arbejdet er udført.

Tilbageholdelse af betaling

Du kan som kunde tilbageholde en del af betalingen, hvis arbejdet ikke er gjort færdigt, eller hvis der er mangler ved arbejdet. Men det er vigtigt, at du kun tilbageholder et beløb, der svarer til omkostningerne ved at gøre arbejdet færdigt eller at udbedre manglerne.

Holder du et større beløb tilbage end det, du har ret til, kan byggevirksomheden kræve renter efter rentelovens regler.

Forstå din faktura

Nogle tror, at en oplyst timepris består af løn til svenden, og at resten er avance til mesteren. Men det er langt fra korrekt. Timeprisen skal også dække feriepenge, pension, barselsfond og andre sociale udgifter, som mesteren skal betale en svend eller en lærling. Og så kommer momsen oven i bagefter.

Byg Garanti

Byg Garanti

Telefontid: tirs-fre kl. 10-12

Direkte: 33 77 30 67
E-mail: info@byggaranti.dk

Relateret indhold