Hvis det mod forventning går galt

Hvad gør du, hvis der mod forventning er fejl eller mangler ved byggearbejdet? Hvor kan du klage? Og hvad skal du være opmærksom på, når du vil klage? Her kan du finde gode råd og anvisninger til, hvad du konkret skal gøre.

Med en håndværker med Byg Garanti er du dækket mod fejl og mangler op til 150.000 kr. inkl. moms. Alle tvister indbringes for Byggeriets Ankenævn, som består af en landsdommer, to repræsentanter fra Forbrugerrådet TÆNK og Parcelhusejernes Landsforening samt to repræsentanter fra DI Byggeri. Det sikrer en langt hurtigere og billigere afgørelse, end hvis der anlægges civilt søgsmål.

Fem gode råd, hvis det mod forventning går galt

1. Kontakt først virksomheden

Hvis det viser sig, at der enten er fejl og mangler ved arbejdet, eller du synes, at prisen for et regningsarbejde er for høj, skal du først og fremmest tage fat i virksomheden. Lav en aftale om, at håndværkeren kommer og ser på arbejdet.

2. Du skal klage i rette tid

Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Det betyder, at byggevirksomheden uden beregning skal udbedre eventuelle fejl og mangler inden for denne periode. Det er vigtigt, at du reklamerer i rette tid til byggevirksomheden, hvilket vil sige hurtigst mulig efter du har opdaget en fejl eller en mangel ved det udførte arbejde. Ellers kan du miste retten til at få fejl eller mangel udbedret.

3. Mangler skal udbedres

Byggevirksomheden har ret og pligt til at udbedre fejlen eller manglen, og det skal ske uden ekstra omkostninger for dig. Udgangspunktet er derfor ikke, at du får økonomisk kompensation, men at manglen udbedres.

4. Klag til et godkendt ankenævn

Hvis du og byggevirksomheden ikke selv kan løse konflikten, kan du vælge at klage til et ankenævn eller at indbringe sagen for en domstol.

Da der er godkendte ankenævn inden for byggeriets område, vil dit forsikringsselskab ikke tage stilling til en anmodning om retshjælpsdækning, før konflikten er afgjort ved et af de godkendte ankenævn. De samme regler gælder, hvis du ønsker at søge om fri proces. På godt dansk betyder det, at du lige så godt kan starte en klagesag ved et godkendt ankenævn, hvis du ikke selv kan løse en uenighed om fx mangler ved arbejdet.

For at kunne klage, skal du have betalt den del af det fakturerede beløb, der ikke er uenighed om.

5. Få behandlet din klage hurtigt og billigt

På Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.forbrug.dk) kan du se en liste over ankenævn.

Hvis virksomheden er service- og branchemedlem af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti, kan du klage over virksomheden til Byggeriets Ankenævn. Længere nede på siden kan du se, hvordan man gør.

Sådan anmelder du et krav i Byg Garanti

Hvis du opdager en mangel ved arbejdet, bør du straks reklamere over for byggevirksomheden, så de får mulighed for at afhjælpe problemet. Du skal reklamere til byggevirksomheden inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis du venter for længe, risikerer du at miste din ret til at få fejlen udbedret. Hvis ikke der kan opnås enighed med virksomheden, skal sagen indbringes for Byggeriets Ankenævn. Du kan se længere nede på siden, hvordan man gør.

Hvis du får medhold, og virksomheden ikke efterlever afgørelsen inden for den fastsatte frist, eller indbringer sagen for retten indenfor 30 dage, skal du anmelde sagen til Byg Garanti. Anmeldelsen skal ske senest seks måneder efter, at Byggeriets Ankenævn har truffet afgørelse i sagen.

Til sagens behandling skal medsendes:

  • Kopi af Byggeriets Ankenævns kendelse
  • Økonomisk redegørelse over mellemværendet med byggevirksomheden (indklagede). Det skal fremgå af redegørelsen hvilke fakturaer, byggevirksomheden har udstedt, hvilke af fakturaerne, der er betalt, og hvilket beløb, der eventuelt er tilbageholdt. Redegørelsen skal udarbejdes særskilt til Byg Garanti. Det er ikke tilstrækkeligt at sende et sæt kopier af fakturaer og kvitteringer.
  • Skriftligt samtykke til, at Byg Garanti rekvirerer kopi af sagens akter i Byggeriets Ankenævn (der foregår ingen automatisk udveksling af oplysninger).
     

Det er en forudsætning for at anmelde et krav i Byg Garanti, at sagen først indbringes for Byggeriets Ankenævn. Det er desuden en forudsætning, at den indklagede byggevirksomhed var service- og branchemedlem af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti, da aftalen om arbejdet blev indgået.

Hvis sagen afvises af Byggeriets Ankenævn, bør du snarest kontakte Byg Garanti, som vil vejlede dig videre.

Sagsbehandlingstiden

Det er Byg Garantis mål, at sagsbehandlingen i Byg Garanti afsluttes så hurtigt som muligt. I langt de fleste sager, går der heller ikke mere end to uger, fra forbrugeren fremsender ovennævnte papirer til Byg Garanti, til at forbrugeren modtager en bekræftelse på, at der kan ske dækning.

Du kan selv hjælpe med at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig ved at følge ovenstående vejledning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Byg Garanti.

Adresser og telefonnumre

Byg Garanti
H.C. Andersens Boulevard
1553 København V
Tlf: 33 77 30 67
Telefontid: tirsdag-fredag kl. 10-12
Mail: info@byggaranti.dk

Byggeriets Ankenævn
Postbox 102
1004 København K
Tlf: 72 16 02 00
Telefontid: mandag-fredag kl. 10-12
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Sådan klager du til Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere, der har fået udført arbejde i privatboligen, dvs. eget hus, ejerlejlighed, andelsbolig, lejelejlighed eller sommerhus.

Byggeriets Ankenævn behandler klager over byggevirksomheder, der har udført maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder eller leveret vinduer, yderdøre og køkkenelementer til en forbruger. Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms.

Når du klager til Byggeriets Ankenævn, skal du udfylde et klageskema. Du finder det på www.byggerietsankenaevn.dk 

Du kan også få klageskemaet tilsendt. Når du indsender klageskemaet, skal du betale et klagegebyr på 300,- kr. (pris i 2020). Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold, eller hvis sagen ikke kan behandles i ankenævnet. Det tager i gennemsnit 4-6 måneder for ankenævnet at behandle sagen.

Virksomheder, der er service- og branchemedlem af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti, er forpligtede til at efterleve ankenævnets afgørelse, med mindre de indbringer sagen for retten senest 30 dage efter, at sagen er afgjort.

Hvis virksomheden fx pga. konkurs ikke kan udbedre fejlen, skal du anmelde sagen til Byg Garanti, så du kan få fejlen udbedret hos et andet service- og branchemedlem af DI Byggeri, der har tilvalgt Byg Garanti.

Bemærk, at det kun er service- og branchemedlemmer af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti, der er dækket af Byg Garanti.

Kontakt Byggeriets Ankenævn

Du kan ringe til sekretariatet for Byggeriets Ankenævn på telefon 72160200 på hverdage mellem kl. 10.00 - 12.00 eller sende en mail til info@byggerietsankenaevn.dk.

Hvad er Byggeriets Ankenævn?

Byggeriets Ankenævn er et godkendt ankenævn, der består af en landsdommer, to repræsentanter fra Forbrugerrådet TÆNK og Parcelhusejernes Landsforening, der varetager forbrugernes interesser, og to repræsentanter fra DI Byggeri. Det sikrer en langt hurtigere og billigere afgørelse, end hvis der anlægges civilt søgsmål.


Find mere information på www.byggerietsankenaevn.dk

Læs mere om private godkendte ankenævn på www.forbrug.dk

Byg Garanti

Byg Garanti

Telefontid: tirs-fre kl. 10-12

Direkte: 33 77 30 67
E-mail: info@byggaranti.dk

Relateret indhold